Regulamin udziału w Akademii Młodego Poligloty UO

IV edycja (2019/2020)

1. Akademia Młodego Poligloty (w skrócie AMP) to projekt powołany przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jego celem jest popularyzowanie i rozbudzanie zainteresowań związanych z
nauką języków obcych wśród dzieci oraz zdobywanie wiedzy dotyczącej kultury, historii i geografii innych krajów.
2. Grupę docelową uczestników AMP stanowi 50 dzieci w wieku 9-10 lat (roczniki 2009-2010). Rekrutacja prowadzona jest na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez opiekunów prawnych/rodziców dzieci.
3. Zajęcia odbywać się będą na terenie Uniwersytetu Opolskiego (budynek Collegium Maius, pl. Kopernika 11). Prowadzić je będą wyspecjalizowani neofilolodzy – z reguły pracownicy UO.
4. Harmonogram spotkań (każde trwać będzie 90 minut i składać się z dwóch części: krótszej – wykładowej oraz dłuższej – warsztatowej) zostanie opublikowany na stronie internetowej
www.poliglota.wfil.uni.opole.pl. Wszystkie spotkania odbywać się będą w soboty w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r.
5. Rekrutacja prowadzona będzie wyłącznie poprzez formularz elektroniczny opublikowany na stronie www.poliglota.wfil.uni.opole.pl: rozpocznie się w dniu 21 X 2019r. o godzinie 9.00 i potrwa do 25 X 2019r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Informacja o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu rekrutacji zostanie podana na stronie internetowej AMP oraz profilu FB. Przyjętych zostanie pierwszych 50 zgłoszeń, pozostałe trafią na listę rezerwową. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka drogą mailową do 4 XI 2019r. W przypadku rezygnacji uczestnika już zakwalifikowanego lub niespełnienia warunków udziału w projekcie (p. 2. i 7. niniejszego Regulaminu) udział w projekcie będzie proponowany kolejno zgłoszonym kandydatom. Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poprawnego wpisania adresu w formularzu zgłoszeniowym, a następnie do systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej.
6. Za udział w zajęciach pobierana jest opłata rekrutacyjna (w wysokości 110 zł) przeznaczona na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych, jakie otrzymają i będą mieć do dyspozycji uczestnicy projektu.
7. Opłatę należy uiścić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia dziecka do AMP, najpóźniej do 11 XI 2019r. na konto: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 z dopiskiem: Akademia Młodego Poligloty / imię i nazwisko uczestnika.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia AMP w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń (min. ilość uczestników to 25 osób).
9. Każdy uczestnik otrzyma indeks, w którym poświadczany będzie udział w zajęciach. W tym celu należy bezpośrednio przed zajęciami zgłosić się do organizatorów/wolontariuszy AMP (stanowisko oznaczone informacją „BIURO AMP” usytuowane w pobliżu sali wykładowej). 

10. W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką organizatorów/wolontariuszy AMP i nie mogą samodzielnie opuszczać sal wykładowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników projektu. Rodzice/ opiekunowie prawni proszeni są o przebywanie w pobliżu miejsca zajęć i odbieranie telefonu w nagłych przypadku (numer podawany jest w formularzu zgłoszeniowym), a także o odbieranie dzieci bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
11. Na zakończenie AMP przewidziane są dyplomy wręczane podczas ostatniego, uroczystego spotkania.
12. Organizatorzy w wyjątkowych i niezależnych od nich przypadkach zastrzegają sobie prawo do modyfikacji harmonogramu zajęć oraz do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym będą informować na stronie internetowej AMP.